ข้อมูลโรงเรียน / School Profile

ตราประจำโรงเรียน

          เป็นรูปประภาคารเหนือน้ำทะเล รอบ ๆ น้ำทะเลมีคำว่า “หัวหินวิทยาลัย” ส่วนล่างเขียนว่า ขยัน ศรัทธา ร่าเริง กรอบรอบตราเป็นลายไทย

          ประภาคารเป็นเครื่องหมายของความสว่าง โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจังเป็นดุจประภาคารที่ให้ความสว่างด้านสติปัญญาในการประสาทวิชาความรู้ ความสว่าง ด้านจิตใจในการให้การอบรมด้านศีลธรรม และความสว่างในการรู้จักตนเอง สามารถเจริญชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน – ขาว

สีน้ำเงิน : เป็นสีน้ำทะเล
                 ลักษณะของน้ำทะเล คือความกว้างใหญ่ไพศาลนักเรียนหัวหินวิทยาลัย
                 จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ทุกคน

สีขาว : เป็นสีแห่งความสะอาด
             นักเรียนหัวหินวิทยาลัย จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจขาวสะอาด บริสุทธิ์ มองโลกในแง่ดี

อัตลักษณ์ของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
(Identity of Hua Hin Vitthayalai School)

ขยัน   ศรัทธา   ร่าเริง

          โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เป็นโรงเรียนในเครือของคณะนักบวชซาเลเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2490 ปัจจุบันเปิดทำการสอนนักเรียนทั้งชายและหญิง ตั้งแต่ระดับ

  • อนุบาลปีที่ 1-3
  • ประถมศึกษาปีที่ 1-6
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

          โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยตระหนักถึงดีว่า การพัฒนาคนนั้นต้องพัฒนาที่ “ความเป็นคนทั้งครบ” จึงให้การศึกษาอบรมนักเรียนตามจิตตารมณ์ของพ่อบอสโก ผู้ก่อตั้งคณะนักบวชซาเลเซียน ภายใต้บรรยากาศของความรักและความอบอุ่นแบบครอบครัว โดยยึดหลักแห่งความรักดี เหตุผล และศาสนา ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคณะครูจะคอยอบรมสั่งสอนติดตามดูแลสนใจ เอาใจใส่ ช่วยเหลือ และชี้แนะเด็กๆ เหมือนดังเป็นบิดา มารดา พี่ และเพื่อนของพวกเขา เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ และเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาด้วยการพัฒนาที่ต่อเนื่องและอุดมการณ์ัอันแน่วแน่นี้เองโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจึงได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจเสมอมา

 

          HUA HIN VITTHAYALAI SCHOOL was founded in B.E. 2490. This school is an affliate of Salesian chools all over the world. Due to the demand of its increasing population, the school has expanded with a new high school building with fully are conditioned classrooms. Now, it offers the following Educational Program:

  • Kindergarten 1-3
  • Elementary 1-6
  • Secondary 1-6

          The teaching and learning process of the school is being motivated by St. Bosco’s methodology “learning based on morality.” This system offers opportunities to develop the totality of a person (intellectually, physically, socially, morally emothionally).

          The teaching and learning process of the school is being motivated by St. Bosco’s methodology “learning based on morality.” This system offers opportunities to develop the totality of a person (intellectually, physically, socially, morally emothionally).

          To continue this tradition,HUA HIN VITTHAYALAI SCHOOL tackes care of and teach the students in a warm caring environment full of love, kindness, respect, reason and religion. The school hopes to provide the students with enough knowledge on its philosophy as well as understanding its morals.

          Because of the school’s principle and philosophy, it has earned a very high reputation within its vicinity and the surrounding areas. Most parents and guardians send their children in this school because they recognize and believe at this school has excellent teaching performance and thus develop students with quality education.

แผนที่

แผนผัง

Share With: