กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

* 2 ธ.ค. 63 อัพเดทกำหนดการของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกแผนการเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
( ห้อง 1 – 5 )

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
( แผนการเรียน English Program ห้อง 6 )

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้อง 1 – 6
ห้อง 7 (English Program)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ห้อง 1 – 7
ห้อง 8 (English Program)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
( ทุกแผนการเรียน )

Share With: