ระเบียบการขอข้อมูลต่าง ๆ

การขอ เปลี่ยนข้อมูลประวัติ มีข้อปฏิบัติดังนี้

1. ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนข้อมูลประวัติที่ฝ่ายธุรการ
2. แนบหลักฐานสำเนานการเปลี่ยนประวัติข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

การขอ หนังสือรับรอง เพื่อการขอรับทุนการศึกษา

1. ยื่นคำร้องพร้อมสมุดประจำตัวนักเรียนที่ฝ่ายธุรการ
2. รับหนังสือรับรองได้หลังการยื่นคำร้อง 3 วัน
3. ค่าธรรมเนียม

แนวปฏิบัติในการขอรับ หลักฐานผลการเรียน

นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับหลักฐานรับรองผลการเรียนให้ปฏิบัติดังนี้

 • การขอรับเอกสารหลักฐานการศึกษา
  นักเรียนทุกระดับชั้นที่ต้องการลาออกเพื่อไปศึกษาต่อในโรงเรียนใหม่ มีแนวปฏิบัติในการขอรับเอกสารหลักฐานทางการศึกษาดังนี้

  – ติดต่อขอแบบคำร้องการลาออกจากการเป็นนักเรียนที่งานทะเบียนและวัดผล ก่อนกำหนดขอรับเอกสารไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
  – กรอกรายละเอียดในใบคำร้องให้ชัดเจน ถูกต้อง ทั้งเลขประจำตัว ชื่อ – ชื่อสกุลของนักเรียน ชื่อ – ชื่อสกุลของบิดา มารดา วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน และโรงเรียนที่จะไปศึกษาต่อ
  – แนบรูปถ่าย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร หรือ ขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง สวมชุดนักเรียน ทรงผมถูกระเบียบ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 5 รูป
 •  การขอสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (สำเนา ปพ.๑) และใบรับรองการศึกษา ปพ.๗

  – 
  มาติดต่อและยื่นคำร้องก่อนกำหนดขอรับไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ที่ห้องวัดผล
  – กรอกรายละเอียดในใบคำร้องให้ชัดเจน ถูกต้อง ทั้งเลขประจำตัว ชื่อ – ชื่อสกุลของนักเรียน ชื่อ – ชื่อสกุลของบิดา มารดา วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน และเหตุผลที่ขอรับหลักฐานการศึกษา
  – แนบรูปถ่าย ขนาด 3 x 4 นิ้ว หรือ ขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง สวมชุดนักเรียน ทรงผมถูกระเบียบ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป พร้อมชำระค่าธรรมเนียม
 • การขอรับสำเนาใบ รบ.1 ต. แบะใบ ป.๐๕
  ในกรณีผู้ที่จบการศึกษาไปแล้ว ต้องการใบ รบ.1 ต. หรือ ป.๐๕ ไปใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาแต่ใบ รบ.1 ต. หรือ ใบ ป.๐๕ เกิดการสูญหาย และ ต้องการอใบสำเนาใบ รบ.1 ต. หรือ ใบ ป.๐๕ ใหม่ มีแนวปฏิบัติดังนี้

  – ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วนำสำเนาใบแจ้งความมาติดต่อขอสำเนาใบรบ.1 ต. หรือ ใบป.๐๕ ที่งานทะเบียนวัดผล
  – ติดต่อขอแบบคำร้องและกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำร้องให้ครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้อง
  – แนบรูปถ่ายขนาด 4 x 5 นิ้ว หรือ ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง สวมเสื้อขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น และ ชำระเงินค่าธรรมเนียม