โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้รับจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนจำนวน 390 คน

โดยแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.2 , ชั้น ม.3/6-3/8 และชั้น ม.1 จำนวน 70 คน

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ อาคารแม่พระองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

เวลา 7.00 – 8.30 น.

*โดยให้นักเรียนมารายงานตัว และ เตรียมความพร้อม เวลา 6.30 น.

**ไฟล์ PDF รายชื่อนักเรียนทั้งหมดที่ได้วัคซีนในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 อยู่ด้านล่าง

*เอกสารที่ต้องยื่นในวันฉีดวัคซีน
1. บัตรประชาชน
2. ใบแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีนของผู้ปกครอง
3. แบบคัดกรองก่อนรับบริการ ที่ระบุ อุณภูมิร่างกายวันมาฉีด น้ำหนัก ส่วนสูง และ ประวัติแพ้อาหาร/ยา มาด้วย

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร
และ
การเตรียมความพร้อมสำหรับร่างกาย

รายชื่อนักเรียนตามระดับชั้น

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Share With: