โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้รับจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนจำนวน 354 คน

ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 (70 คน)
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (221 คน)
มัธยมศึกษาปีที่ 2 (31 คน)
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (17 คน)
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (15 คน)

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เวลา 07.00 น.

*โดยให้นักเรียนมารายงานตัว และ เตรียมความพร้อม เวลา 06.30 น.

**ไฟล์ PDF รายชื่อนักเรียนทั้งหมดที่ได้วัคซีนในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 อยู่ด้านล่าง

เอกสารที่ต้องใช้ในวันฉีดวัคซีน

*เอกสารที่ต้องยื่นในวันฉีดวัคซีน
1. บัตรประชาชน
2. ใบแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีนของผู้ปกครอง
3. แบบคัดกรองก่อนรับบริการ
     ที่ระบุ อุณภูมิร่างกายวันมาฉีด น้ำหนัก ส่วนสูง
     และ ประวัติแพ้อาหาร/ยา มาด้วย

เอกสารยินยอมความประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และ ความพร้อมของร่างกาย

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร
และ
การเตรียมความพร้อมสำหรับร่างกาย

กำหนดการฉีดวัคซีน

รายชื่อนักเรียนตามระดับชั้น

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 [70 คน]

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [221 คน]

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [31 คน]

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [17 คน]

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 [15 คน]

Share With: