ประชาสัมพันธ์

เรื่อง – การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียน

เข็มที่ 2 และ รอบเก็บตกเข็มที่ 1

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 
เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่ฉีดเข็มที่ 1
 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
มีใบนัดให้มาฉีดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 
 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
 

เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่ฉีดเข็มที่ 1

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564
มีใบนัดที่ไม่ระบุวันที่ฉีดเข็มที่ 2

*และเข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่เคยมีชื่อแล้วไม่ได้มาฉีดในวันดังกล่าว
**และนักเรียนที่สำรวจเพิ่มเติมที่แจ้งชื่อกับคุณครูประจำชั้นไว้แล้ว

กำหนดการวันฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

เอกสารและอื่น ๆ ที่ต้องเตรียมมาในวันฉีด

เอกสารที่ต้องยื่นในวันฉีดวัคซีน

1. ใบยินยอมที่ลงชื่อผู้ปกครองเรียบร้อย
2. ใบนัด (สีเหลือง สำหรับนักเรียนที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว)
3. บัตรประชาชน
4. ปากกา
5. นักเรียนแต่งกายชุดพละ
 
*หมายเหตุ
นักเรียนที่จะฉีดเข็มที่ 2 ควรถึงโรงเรียนในเวลา 06.30 น.

เอกสารยินยอมความประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

**ผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกดาวน์โหลดและปริ้นเอกสารเอง
สามารถรับเอกสารได้ที่ป้อมยามหน้าประตูโรงเรียน

 

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และ เตรียมความพร้อมของร่างกาย

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร
และ
การเตรียมความพร้อมสำหรับร่างกาย

ตัวอย่างเอกสารยินยอมความประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

ตัวอย่างเอกสาร
สำหรับนักเรียนรับวัคซีนเข็มที่ 1 (มี 2 ใบ)

ตัวอย่างเอกสาร
สำหรับนักเรียนรับวัคซีนเข็มที่ 2 (มี 1 ใบ)

ตัวอย่างเอกสารยินยอมฯ (Pfizer เข็มที่ 1)
ตัวอย่างเอกสารยินยอมฯ (Pfizer เข็มที่ 2)
Share With: