สำหรับครูและบุคลากร

แบบฟอร์ม และ เอกสารต่าง ๆ สำหรับครูและบุคลากร

สำหรับคุณครู
ที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ

ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Email ที่เป็น @hv.ac.th เท่านั้น

ตัวอย่าง: webmaster@hv.ac.th

ถึงจะสามารถเข้าดู และ ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ
ใน Google Drive ได้

SchoolMis System / ระบบลงคะแนน

1. SchoolMis (Intra)

สำหรับครูที่ใช้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน หรือ เครื่องส่วนตัวที่เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ เสียบสาย LAN ที่โรงเรียน

2. SchoolMis (Teacher)

สำหรับครูที่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่เชื่อมต่อ Internet ของตัวเอง (ไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ เสียบสาย LAN ของโรงเรียน

รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา
และศึกษาดูงาน

รายงานการรับรางวัลครูและบุคลากร
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กรอกแบบประเมินตนเอง
ของครูผู้สอน

กรอกแบบประเมินตนเอง
ของครูสนับสนุน

ระบบห้องสมุด ระดับประถม และ มัธยม

Library System / ระบบห้องสมุด

ตรวจสอบเวลาทำงานของตนเอง

เริ่มตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป