วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 70 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 221 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 31 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 17 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 15 คน

 

เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer vaccine) เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหัวหิน มาดำเนินการฉีดให้ ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

***สำหรับนักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองเข้าไปกรอกรายงานการฉีดวัคซีนในแบบฟอร์มทุกครั้งหลังจากนักเรียนได้รับวัคซีน
สำหรับคนที่ฉีดไปแล้วให้กรอกแบบฟอร์มรายงานย้อนหลังตั้งแต่ได้รับวัคซีนเข็มแรก
Share With: