นักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเข็มที่ 2
ที่เข้ารับการฉัดวัคซีนในเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 14 และ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

และนักเรียนที่เคยมีชื่อแล้วไม่ได้มาฉีดในวันดังกล่าวกับนักเรียนที่สำรวจเพิ่มเติมที่แจ้งชื่อกับคุณครูประจำชั้นไว้แล้ว
เข้ารับการ
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเข็มที่ 1

เมื่อวันที่ 10 และ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหัวหิน มาดำเนินการฉีดให้ ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

***สำหรับนักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองเข้าไปกรอกรายงานการฉีดวัคซีนในแบบฟอร์มทุกครั้งหลังจากนักเรียนได้รับวัคซีน
สำหรับคนที่ฉีดไปแล้วให้กรอกแบบฟอร์มรายงานย้อนหลังตั้งแต่ได้รับวัคซีนเข็มแรก
Share With: