เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 นักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

 

เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer vaccine) เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหัวหิน มาดำเนินการฉีดให้ ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

***สำหรับนักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองเข้าไปกรอกรายงานการฉีดวัคซีนในแบบฟอร์มทุกครั้งหลังจากนักเรียนได้รับวัคซีน
สำหรับคนที่ฉีดไปแล้วให้กรอกแบบฟอร์มรายงานย้อนหลังตั้งแต่เข็มแรก
Share With: