โครงการพิเศษต่าง ๆ / Various special projects

โครงการพิเศษ MSE

               เป็นโครงการการเรียนรู้เสริมในหลักสูตรปกติ ระดับประถมศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ที่ประสงค์ให้บุตรหลานได้ศึกษาด้านภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น โดยกำหนดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ วิทชาคณิตศาสตร์ และ วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ ดำเนินการสอนโดยครูผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

Mathematics Science English Program (MSE)

This is similar to the regular program except Maths and Science are taught in English by fluent Thai and Foreign teachers.

โครงการพิเศษ Salesian Intensive English Program (S-IEP)

               เป็นโครงการการเรียนสำหรับนักเรียนในหลักสูตรปกติระดับประถมศึกษาที่ต้องการเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ โดยโครงการ S-IEP หรือ โครงการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเข้มข้นนี้ ทางโรงเรียนได้กำหนดให้นักเรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนประมาณ 5 – 6 คาบ / สัปดาห์ สอนโดยครูชาวต่างประเทศ ซึ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเป็นจำนวน 4 คาบ / สัปดาห์ และเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือ หลักไวยากรณ์กับครูชาวไทยจำนวน 1 – 2 คาบ / สัปดาห์

 

Salesian Intensive English Program (S-IEP)

This program is suitable for elementary students who wish to improve their English languge ability. English class will be taught by a foreign teacher for 4 periods every wekk alongside English grammar which will be taught by a Thai teacher for 2 periods per week

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศานตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้ เพื่อจุดประกายให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่า มีความสนใจ มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อ และประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น เป็นผู้นำทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของประเทศชาติ โดยจัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนในโครงการ ให้ศึกษาในทุกสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมนอกจากนี้ ยังจัดการเรียนเพิ่มเติมในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ และ / หรือ เพิ่มเติมในสารการเรียนรู้เทคโนโลยี ทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ อีกทั้งจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยรเพื่อการพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้ต่อไป

 

The Science and Technological Development Project

               This objective of “The Project of Science and Technological Development” is to promote Science and Technologiy in the high school learning that the students will keep for their entire lives. The program will emphasize the importance of research and inventions; as mathematics, science and technology become ever more prevalent to our society. The students will learn both basic and avanced subject matter while gaining experience with new and cutting edge technology. The Science and Technological Development project is designed to perpare our learners for the future.

สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

Share With: