การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ไฟล์ข้อมูลของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

  • ผลการประเมินภายนอกของ สมศ. (รอบ 2- รอบ 3)
  • แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2561-2563
  • แผนปฏิบัติการประจำปี 2561-2562
  • เครื่องมือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562
  • รายงานผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2562
  • SAR ปฐมวัย และ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560-2561-2562
  • โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562         
  • รางวัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ปีการศึกษา 2562

Download Click


E-book (เอกสาร 2561)
https://anyflip.com/bookcase/ybwwy


E-book (เอกสาร 2562)

https://anyflip.com/bookcase/vdudo


E-Book (เอกสาร 2563)

https://anyflip.com/bookcase/yvhsg


E-book (หลักสูตรสถานศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติ และรางวัลที่ได้รับ ปี 2562)

https://anyflip.com/bookcase/vajmc


ไฟล์ข้อมูลของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  2563
– แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
– การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

Download Click