การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ข้อมูลของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ข้อมูลประกอบ SAR
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

 
https://bit.ly/3tCU0it
 

E-book SAR
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 2561-2563

SAR-HuaHinVitthayalai School Bookcase – Flip Book| AnyFlip

 • การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
  (มาตรฐานของสถานศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมาย)
 • หลักสูตรสถานศึกษา
  (ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
 • ข้อมูลพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
 • ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
 • แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 • แผนปฏิบัติการประจำปี
 • รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
  (รอบที่ 1-รอบที่3)
 • คำสั่ง/ประกาศ
 • สรุปโครงการ/กิจกรรม
 • PLC
  (ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
 • Best Practice
  (ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
 • ผลการทดสอบ RT ป.1
  (ปีการศึกษา 2561-2563)
 • ผลการทดสอบ NT ป.3
  (ปีการศึกษา 2561-2563)
 • ผลการทดสอบ O-NET ป.6/ม.3/ม.6
  (ปีการศึกษา 2561-2563)
 • ผลงานของครู และนักเรียน
 • วารสาร และ NewsLetter

Share With: